Regulamin Sklepu Internetowego

dla towarów i usług nabytych po dniu 01.01.2015 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Definicje:

1)    Sprzedawca – Grupa Supon Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000189368 z siedzibą 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 19, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 955-00-10-296, posiadający numer REGON: 810774453

2)    Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę pod adresem http://grupasupon.pl

3)    Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć zamówienie towarów i usług, gdzie Sprzedawca jest sprzedawcą w rozumieniu ustawy ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), a Klient wg. ww. ustawy jest kupującym.

4)    Regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5)    Klient:

a)  osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b)  osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.

6)    Konsument – Klient, o którym mowa w § 1  ust. 1 pkt 5 Regulaminu Sklepu Internetowego dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.       

 

§ 2 Składanie zamówień

 

 1. Ceny towarów i usług znajdujących się w Sklepie Internetowym są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Podane ceny obejmują wszelkie podatki  i opłaty związane z dokonywaną sprzedażą.

 2. Zamówienia na towary i usługi wystawione w Sklepie Internetowym mogą być składane za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub drogą mailową. W sprawie zamówień klient może kontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie pod numerem: 601-782-982, faksem pod numerem 71/794-92-00, e-mailem pod adresem: info@grupasupon.pl

 3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostało przyjęte do realizacji, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.

 5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 7. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 8. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość niż strona internetowa Serwisu jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243), z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Sprzedawcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.

 

§ 3 Towary

 

Każdy towar oferowany w Sklepie Internetowym pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

 

§ 4 Koszty, realizacja zamówienia i termin wysyłki

 

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. 

 2. Przesyłka dostarczona jest w ciągu 3 dni roboczych ( pod warunkiem, że na stronie produktu nie jest zaznaczony czas realizacji zamówienia), jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).

 3. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty transportu".

 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż  z dniem zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

§ 5 Płatności

 

 1. Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay.pl lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

 3. Rozliczenia transakcji kartką kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 4. Płatność z tytułu zawartej umowy powinna nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi z chwilą zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

§  6 Procedura reklamacji

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary i usługi bez wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca odpowiada, jeżeli towar lub usługa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2. Reklamację należy sporządzić na piśmie i powinna ona zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji) Reklamacje można wysłać mailem na adres: info@grupasupon.pl, lub faxem na numer: 71/794-92-00. Oryginał reklamacji dołączyć do przesyłki wraz z reklamowanym przedmiotem.

 3. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji dostępne są pod numerem telefonu: 601-782-982

 4. W przypadku udzielenia przez producenta towaru gwarancji jakości obejmującej towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji jakości należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

 

§  7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

 

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,

c)    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl.

 

§  8 Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Grupa Supon Sp. z o.o. ul. Ołbińska 19, 50-233 Wrocław lub na adres e-mail: info@grupasupon.pl

 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się:

a)    dla umowy sprzedaży w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar – od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

b)    w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części;

c)    gdy umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

d)    dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli:

a)    Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego i skutkach jego wykonania, lub

b)    Konsument nie żądał zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 4. Towar powinien być zwrócony na adres: Grupa Supon Sp. z o.o. ul. Ołbińska 19, 50-233 Wrocław.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy sprzedaży.

12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów lub usług;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)    w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e)    w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)     w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

§  9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

Wraz z akceptacją Regulaminu Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę, aby Sprzedawca przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym dla procesu realizacji zamówień oraz dla celów marketingowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 

§  10 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

 2. W razie wątpliwości postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego żaden sposób  nie naruszają, ani nie ograniczają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827), ustawy ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 5. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego w przypadku zaistnienia:

a)    zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy,

b)    zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,

c)    zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego  mają na celu dostosowanie treści Regulaminu Sklepu Internetowego  do jego funkcjonalności. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu Sklepu Internetowego, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta. Klient będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu Sklepu Internetowego, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Sklepu Internetowego . Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu Sklepu Internetowego oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu Sklepu Internetowego  nie zmienia ich treści i warunków.

 1. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany przez Klienta) bez dodatkowych opłat. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu Sklepu Internetowego za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

 2. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-        Adresat:

Grupa Supon Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000189368 z siedzibą 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 19, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 955-00-10-296, posiadający numer REGON: 810774453

-        Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

-        Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

………………………………………………………………………………………………

-        Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………

-        Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

-        Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

-        Data

………………………………………………………………………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Przyjmujemy płatności Dotpay.pl GRUPA SUPON sp. z o.o. ul. Ołbińska 19 50-233 Wrocław
                                       tel./fax.: +48 71 794 92 00
                                       kom. +48 601 782 982
                                       email: info@grupasupon.pl


NIP 955-00-10-296, REGON 810774453, Numer KRS: 0000189368

© Copyright by Supon 2013 - 2024 | Realizacja: RED Agencja Interaktywna